Home  //  ข่าวสาร  //  กิจกรรมความเคลื่อนไหว  //  นศ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ เยี่ยมชมโรงงาน พร้อมศึกษาระบบการบริหารจัดการภายใน

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานโรงงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ณ บ้านหนองแปน ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านระบบการบริหารจัดการภายใน กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล โดย นายเอกชัย สังฆ์ทอง หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงาน ให้การต้อนรับ พร้อมอธิบายแนะนำระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เพื่อแนะแนวทางเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ต่อไป

  

 

HomeHome

รู้จัก UBE

ผลิตภัณฑ์

ข่าวสาร

ห้องสมุด

กิจกรรมเพื่อสังคม

ติดต่อเรา

ร่วมงานกับ UBE

UBON Biogas : CDM

Products

Knowledge Base

Internal Affairs