Mr.Prasit Wasupath

Independence Committee
Audit Committee
Nomination & Remuneration Committee

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ วันที่ 14 ตุลาคม 2558
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 23 มีนาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 147/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล, บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
2559 - 2562   กรรมการ ประธานกรรมการ บริหาร, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2558 - 2562 ประธานกรรมการ, บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
2553 - 2562 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด