กาแฟออร์แกนิค (Organic Coffee)

ส่งเสริมและพัฒนาการปลูก กาแฟออร์แกนิคในแขวงสาละวัน ประเทศลาว โดยบริษัทได้เข้าไป บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นนํ้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถ ควบคุมคุณภาพของกาแฟออร์แกนิคได้ตามมาตรฐานออร์แกนิค สากล บริษัทมีการทําเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) กับ เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ผ่านเกณฑ์ปลอดสารเคมีจากการตรวจสอบ คุณภาพดิน

ข้าวออร์แกนิค (Organic Rice)

ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าว ออร์แกนิคในจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการ “อุบลโมเดล” โดยอาศัยความได้เปรียบจากการที่บริษัทเป็นเจ้าของที่ดิน กว่า 5,000 ไร่ ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม สําหรับการปลูกข้าวหอมมะลิ และเป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าวมาก ที่สุด 5 อันดับแรกของประเทศไทย

ติดต่อฝ่ายขาย จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

168 หมู่ 9 ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160