09 Aug 2016

กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำลำโดมใหญ่

ในช่วงวันที่ 9 - 12 สิงหาคม กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกับเครือข่ายประชารัฐผ่าน 5 เครือข่ายชุมชมจัดกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำลำโดมใหญ่ ตามโครงการอนุรักษ์ลำโดมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559