31 Jul 2020

อุบลไบโอ จัดบูรนิทรรศการ ในงาน " กินดี อินทรีย์ พญายาง "

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ภายใต้แนวคิด กินดี อินทรีย์ พญายาง” โดยจัดแสดงนิทรรศการความรู้เรื่องมันสำปะหลังอินทรีย์ และสารปรับปรุงดิน เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนาเยีย ร่วมกันปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรเคมี เป็นทำเกษตรอินทรีย์ ณ ตลาด “กินดี อินทรีย์ พญายาง” หมู่ที่ 2 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี