24 Aug 2016

โครงการ “มอบความรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2557”

          เมื่อวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จัดโครงการ “มอบความรู้ สู่ความยั่งยืน” ครั้งที่ 1/2557 ในหัวข้อ “ปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตดี เริ่มต้นที่...การใส่ใจ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องดิน ซึ่งเป็นต้นทางแรกในการปลูกมันสำปะหลังให้สามารถได้ผลผลิตที่ดี เป็นผู้มอบความรู้ให้กับ สมาชิกเกษตรกร UBE 4 ตำบล 2 เทศบาล 3 อำเภอ ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ / ตำบลนาโพธิ์ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร และตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ งานนี้มีสมาชิกเกษตรกรฯ ร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 300 คน 

          วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการมอบความรู้...สู่ความยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งมั่นให้เกษตรกรมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการปลูกมันสำปะหลังอย่างเหมาะสม สามารถลดต้นทุน และมีกระบวนการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไป ผศ.ดร. สมชัย สรุปประเด็นสำคัญว่า... “ในการปลูกมันให้ได้ผลผลิตดี ต้องเริ่มจาก การเตรียมดิน การคัดเลือกท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดิน การใส่ปุ๋ยถูกวิธี ไปจนถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ทุกๆ ขั้นตอนเพียงแค่...ใส่ใจ” พร้อมกันนี้ยังได้ให้ข้อคิดกับเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ในการเปิดรับฟังข่าวสารต่างๆ ที่เป็นลักษณะโฆษณาชวนเชื่อในวงการเพาะปลูกมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรได้มีภูมิคุ้มกันในการตัดสินใจปัจจัยเพิ่มผลผลิตต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมยั่งยืนอย่างแท้จริง

          หากท่านเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังสนใจเพิ่มเติม สามารถรับฟังสัมภาษณ์สด หรือสอบถาม ผศ.ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางรายการคลินิกเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM.102.75 MHz. ทุกวันพุธ เวลา 17.15 เป็นต้นไป