24 Aug 2016

ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช และกุ้งก้ามกราม 600,000 ตัว ภายใต้โครงการอนุรักษ์ลำโดม

         เนื่องในโอกาสวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช ในปี 2555 นี้ เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงความจงรักภักดี กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกับ เครือข่ายคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ลำโดม ทั้งส่วนภาคราชการ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประกอบด้วย ตำบลโพธิ์ไทร , ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร / ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ และ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย เพื่อเพิ่มทรัพยากรประมงในแม่น้ำลำโดมให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จึงร่วมใจจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช และกุ้งก้ามกราม จำนวน 600,000 ตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 09.00 น. ณ สวนป่าพุทธสถานรัตน์วิสุทธิ์ บ้านโนนศิลาอ่อน ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร โดยมีนายประกิต -ตันติวาลา นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนายนิเวศน์ สุพัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล และนางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบพันธุ์ปลาฯ ให้กับเครือข่ายฯ เพื่อร่วมกันปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

         โครงการอนุรักษ์ลำโดม จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกับคณะกรรมเครือข่ายภาคราชการ ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำ เสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างคุ้มค่า พร้อมให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำแบบ “เครือข่าย” สู่ความยั่งยืน ส่งผลในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่ามากที่สุด