Latest News

12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

Read More

Read More

12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

Read More

กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแม่น้ำลำโดมใหญ่

Read More

UBBE เติมน้ำใจให้ชีวิต

Read More

UBBE Group ขอชวนทุกคนมาออกกำลังกายไปกับชมรมจักรยาน UBBE

Read More

UBBE Group ขอแสดงความยินดีกับขบวนแห่เทียนพรรษาอำเภอนาเยีย

Read More

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความงดงามการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบ แสงเสียง แห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่เทียนพรรษา 19-20 ก.ค. นี้

Read More

ต้นเทียนพรรษา…ประชารัฐ อ.นาเยีย ร่วมสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา งานสำคัญประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี

Read More

UBBE Group ต้อบรับคณะกรรมการธิการด้านการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน และคณะเยี่ยมชมจากสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Read More

UBBE Group ต้อนรับอาจารย์ และนศ. ปริญญาโทจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read More

UBE เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ"เกษตรกรต้นแบบ ปลูกมันใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน"

Read More

สรุปรายงาน มาตรการแก้ไข กรณีเกิดเหตุการณ์คันกั้นบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 5 ของ บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด ชำรุด