Latest News

อุบลไบโอจัดพิธีลงนามซื้อขายมันอินทรีย์ จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานี

Read More

Read More

อุบลไบโอจัดพิธีลงนามซื้อขายมันอินทรีย์ จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานี

Read More

คณะกรรมการบริษัทลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงาน และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563

Read More

โครงการกากมันนำคุณค่าสู่ชุมชน

Read More

UBBE ส่งสุขวันเด็ก ปี 2563

Read More

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่พื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเร่งด่วน (QUICK WIN)

Read More

อุบลไบโอชูผลงานเด่นด้านพลังงานทดแทน และบูรณาการร่วมกับภาครัฐ คว้า 3 รางวัลระดับประเทศ และอาเซียน

Read More

อุบลไบโออาสาพาน้องเยี่ยมบ้าน

Read More

UBBE ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ สนับสนุนหญ้าเนเปียร์สับสด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

Read More

UBBE ปล่อยพันธุ์ปลา และกุ้งก้ามกราม ปีที่ 8

Read More

อุบลไบโอ จัดพิธีส่งมอบฝายโครงการฝายน้ำล้นห้วยยางให้ชุมชน

Read More

UBBE ปั่นสืบสานราชธานีแห่งเทียน ปีที่ 9

Read More

1 โรงเรียน 1 อาชีพ ห้องเรียนแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์