05 Dec 2016

พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย

    ด้วยพระปรีชาญาณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพลังงานทดแทน และทรงมีพระราชดำริ ให้มีการนำพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่มากมายในประเทศ มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกที่คนไทยสามารถผลิตได้เอง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตัวเองในเรื่องพลังงานแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรไทยอีกด้วย

    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสว่าในอนาคตราคาน้ำมันจะแพง และอาจเกิดการขาดแคลนน้ำมัน จึงทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยมีพระราชประสงค์ให้นำอ้อยมาผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พร้อมทรงพระราชทานเงินทุนวิจัยเริ่มต้นจำนวน 925,500 บาท 

    โดยโรงงานแอลกอฮอล์ภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ซึ่งมีเพียงเครื่องหีบอ้อย ถังหมัก และหอกลั่นขนาดเล็ก เริ่มเดินเครื่องการผลิตครั้งแรกเมื่อปี 2529 ซึ่งแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้ในช่วงแรกเป็นแอลกอฮอล์ 91 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังไม่สามารถนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินได้ จึงได้มีการพัฒนาเป็นแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ และแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.5 เปอร์เซ็นต์ หรือ เอทานอล ที่สามารถนำมาใช้ผสมกับน้ำมันเบนซินได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งได้มีการนำมาทดลองเติมให้กับรถยนต์ทุกคันของโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดา 

    ต่อมาวันที่ 10 พฤษภาคม 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงแห่งนี้อย่างเป็นทางการ ถือเป็นโรงงานเอทานอลแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการนำไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพลังงานทดแทนตามพระราชดำริ และต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์ 

    จากต้นทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้เป็น “ปราชญ์แห่งการพัฒนาพลังงาน” เพียงไม่กี่ปี น้ำมันแก๊สโซฮอล ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอล พลังงานทดแทนที่ผลิตได้จากพืชผลการเกษตรภายในประเทศ ได้รับความนิยมและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นคือนอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ ยังมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นสูง ที่สำคัญสามารถช่วยเกษตรกรไทยให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงอีกด้วย นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของประชาชนชาวไทย ที่ได้เกิดและอาศัยอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์ด้านพลังงานไทย ขอน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล

________________ 

ที่มา: หนังสือพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย