23 Aug 2016

Plant Visit

ขั้นตอนในการขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

1. โทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อน เพื่อสอบถามวันและเวลาที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

2. ส่งจดหมายขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อสำรองวัน และเวลาเยี่ยมชม ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

3. รอการประสานงานกลับจากเจ้าหน้าที่ของโรงงาน (ประมาณ 3 วันภายหลังได้รับหนังสือ)และกรุณากรอกแบบตอบรับการเยี่ยมชม โดยนำส่งกลับทางโทรสาร หมายเลข 045 252 776 หรือ E-mail : plantvisit@ubonbioethanol.com

4. เดินทางมาเยี่ยมชมตามกำหนดการที่ได้รับอนุม้ติ

ข้อปฏิบัติในการเยี่ยมชมโรงงาน

1. กรุณาตรงต่อเวลา

2. ขอสงวนสิทธิ์ งด บันทึกภาพ และเสียงขณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงาน

3. แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น

4. ห้ามพกพาอาวุธ หรือวัตถุใดๆที่สามารถก่อให้เกิดประกายไฟเข้าภายในโรงงาน

5. ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ และเครื่องจักรทุกชนิดขณะเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

6. กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทางโรงงานจึงไม่อนุญาตให้นำกล่องโฟมเข้ามาภายในโรงงาน และแยกขยะให้ถูกต้องตามบริเวณที่จัดไว้ให้

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล สำหรับผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าว

ประสานงานเยี่ยมชม หรือสอบถามเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทร. 045 252 777 / 089 844 5559 โทรสาร.045 252 776, E-mail : plantvisit@ubonbioethanol.com