โรงงานเอทานอล ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
โรงงานแป้งมันสำปะหลัง ได้รับรางวัลการจัดการน้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2563 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม