พันธกิจ

ต่อผู้ถือหุ้น
ดำเนินธุรกิจโดยสร้างผลตอบแทนที่ดี
และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ต่อลูกค้า
ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
ยึดมั่นในบริการ และการสร้างความพึงพอใจต่อ ลูกค้าเป็นสำคัญ
ต่อคู่ค้า
สร้างความเชื่อมั่น ดำเนินธุรกิจร่วมกัน อย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีในระยะยาว
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
สร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจที่มี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคมเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
ต่อพนักงาน
พัฒนาความเป็นมืออาชีพ และปลูกฝัง
ค่านิยม “คิดดี ทำดี พูดดี” เป็นหลัก
ในการทำงาน
ต่อเกษตรกร
สร้างเครือข่ายเกษตรกร ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ “อุบลโมเดล” มีความเป็นธรรมในการรับซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐานสากล