การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฉบับรวม)
เอกสารประกอบการประชุม
1. ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. ประวัติผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565
5. หนังสือมอบฉันทะ
  • แบบ ก.
  • แบบ ข.
  • แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. นิยามกรรมการอิสระ
8. วิธีการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
9. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
10. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565