บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 รวม 5,033.4 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์เอทานอล
2,541.7
ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง
2,357.5
ล้านบาท
รายได้อื่น
134.2
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ หน่วย: ล้านบาท
หน่วย 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 30 มิ.ย. 2564
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 7,559.9 7,003.5 6,901.8 8,127.9
หนี้สินรวม ล้านบาท 4,551.3 4,037.4 3,846.5 5,055.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 3,008.6 2,966.1 3,055.3 3,072.3
หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 6 เดือนแรก
2563 2564
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย ล้านบาท 4,796.4 4,690.2 4,434.4 2,104.2 2,946.1
รายได้อื่น ล้านบาท 31.0 32.3 42.9 14.1 18.6
รายได้รวม ล้านบาท 4,827.4 4,722.5 4,477.3 2,118.3 2,964.7
ค่าใช้จ่ายรวม (1) ล้านบาท 4,760.2 4,765.0 4,378.0 2,046.6 2,858.1
กำไรสุทธิ ล้านบาท 67.2 (42.5) 99.3 71.7 106.6
กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (2) บาท 0.02 (0.02) 0.04 0.01 0.05
หน่วย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 6 เดือน
แรก 2564
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (3)
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 13.0 10.6 15.1 16.0
อัตรากำไรขั้นต้น - ปรับปรุง (4) ร้อยละ 21.0 19.1 24.4 22.7
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBITDA) (5) ร้อยละ 13.2 11.4 16.2 14.5
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 1.4 (0.9) 2.2 3.6
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.4 1.3 1.2 1.5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (6) ร้อยละ 8.0 6.7 10.0 10.7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (7) ร้อยละ 2.3 (1.4) 3.3 4.4
หมายเหตุ:
ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 และ 2563 ตามที่แสดงในตารางข้างต้น ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่โดยฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลทางการเงินของงวดอื่นๆ การจัดประเภทรายการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทตามที่ได้รายงานไว้ในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(1) ค่าใช้จ่ายรวม ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ถ้ามี)
(2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ กำไรต่อหุ้นข้างต้นจึงแสดงโดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ต้น
(3) อัตรากำไรจากการดำเนินงาน คำนวณโดยใช้กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) หารด้วยรายได้จากการขาย
(4) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิบวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคา หารด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเฉลี่ย
(5) อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่แสดงในตารางข้างต้น เป็น อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุง คำนวณโดยใช้กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ บวกกลับด้วยกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และรายการพิเศษ (EBITDA – ปรับปรุง) หารด้วยรายได้จากการขาย
(6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน บวกกลับด้วยค่าเสื่อมราคา หารด้วยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิเฉลี่ย
(7) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย