สินทรัพย์รวม หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการขายหน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
งวดงบการเงิน ณ วันที่ 2562 2563 2564 1H'65
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขาย 4,690 4,435 6,997 3,366
รายได้รวม 4,722 4,478 7,008 3,380
กำไรขั้นต้น 498 651 1,041 494
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี 118 239 453 229
กำไรสำหรับปี -43 99 321 199
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 7,004 6,902 7,229 7,633
หนี้สินรวม 4,037 3,847 1,480 1,778
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,966 3,055 5,749 5,855
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 10.6% 14.7% 14.9% 14.7%
อัตรากำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและภาษี (ร้อยละ) 2.5% 5.4% 6.5% 6.8%
อัตราส่วนหมุนเวียน (เท่า) 0.63 0.65 3.64 2.57
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.36 1.26 0.26 0.30
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) -1.4% 3.3% 5.6% 3.4%
อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ร้อยละ) -0.6% 1.4% 4.4% 2.6%