บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับ ปี 1/2565 รวม 1,538.0 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์เอทานอล
913.3
ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง
586.6
ล้านบาท
รายได้อื่น
38.2
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ หน่วย: ล้านบาท
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
ไตรมาส1/65
31/03/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,901.77 7,227.98 8,131.94
หนี้สินรวม 3,846.49 1,478.78 2,267.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,055.28 5,749.20 5,864.84
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,740.00 3,914.29 3,914.29
รายได้รวม 4,486.15 7,007.33 1,546.70
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -18.85 -52.77 5.02
กำไรสุทธิ 99.33 320.88 115.64
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.11 0.03
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 3.46 6.42 5.80
ROE(%) 3.25 7.29 6.09
อัตรากำไรสุทธิ(%) 2.21 4.58 7.48