บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 รวม 5,033.4 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์เอทานอล
2,541.7
ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง
2,357.5
ล้านบาท
รายได้อื่น
134.2
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ หน่วย: ล้านบาท
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 63
31/12/2563
ไตรมาส 3/64
30/09/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,901.77 8,388.15
หนี้สินรวม 3,846.49 2,755.82
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,055.28 5,632.33
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,740.00 3,914.29
รายได้รวม 4,486.15 5,059.55
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -18.85 -64.05
กำไรสุทธิ 99.33 204.01
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.07
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 3.46 4.53
ROE(%) 3.25 4.07
อัตรากำไรสุทธิ(%) 2.21 4.03