1. เป้าหมายของบริษัทฯ คืออะไร

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ประกอบการด้วยตราสินค้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคระดับโลกและผลผลิตทางการเกษตรผ่านเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักสามธุรกิจได้แก่ ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจอาหารจากแป้งและแป้งฟลาวมันสำปะหลัง และธุรกิจสินค้าทางการเกษตร

เข้าชม "โครงสร้างผู้ถือหุ้น"

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ได้แก่

อันดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น)
1. บริษัท เอสทีเค แคปปิตอล จำกัด 548,000,000
2. บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด 485,143,000
3. บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) 485,143,000
4. บริษัท เค พลัส โฮลดิ้ง จำกัด 460,520,000
5. น.ส. อรวรรณ พัฒนพล 120,300,000

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการประจำปี โดยแสดงไว้ที่หน้า นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ท่านสามารถติดต่อทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางอีเมลล์ ir@ubonbioethanol.com หรือฝากคำถามได้โดย คลิกที่นี่