UBE:
1.51 บาท
ปรับปรุงเมื่อ: 02 ธ.ค. 2565 16:36
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.01 (0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,194,864
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
6,322,978
วันก่อนหน้า (บาท)
1.50
ราคาเปิด (บาท)
1.51
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
1.50 - 1.52
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
1.49 - 2.44