UBE:
1.88 บาท
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ส.ค. 2565 16:37
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.02 (-1.05%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,054,706
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
18,954,461
วันก่อนหน้า (บาท)
1.90
ราคาเปิด (บาท)
1.90
ช่วงราคาระหว่างวัน (บาท)
1.87 - 1.91
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ (บาท)
1.71 - 2.54