พัฒนาความเป็นมืออาชีพ และปลูกฝังค่านิยม “คิดดี ทำดี พูดดี”
เป็นหลักในการทำงานค่านิยมองค์กร

U

Unity

พวกเราเป็นทีมเดียวกัน

B

Be Professional

ทำงานอย่างมืออาชีพ

B

Being Owner Together

เป็นเจ้าของบริษัทฯ ร่วมกัน

E

Environment

มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

G

Growing Together

เติบโตไปด้วยกัน

R

Regional Leader

ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาค

O

Organic Products

ด้วยการนำเสนอสินค้าออร์แกนิคใหม่ๆ

U

United with Technology

โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

P

People Development

พร้อมการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ