นางสาวสุรียส โควสุรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายคณิต วัลยะเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
นางสายสุณีย์ คูหากาญจน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
นายสมเกียรติ หัตถโกศล
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
กรรมการ
นางสุทธิดา สุขะนินทร์
กรรมการ
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
นายศิวะ แสงมณี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอิสสระ โชติบุรการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร