นายสมเกียรติ หัตถโกศล

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

  • กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร วันที่ 18 เมษายน 2554
  • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 23 มีนาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • Master of Public Administration The Pennsylvania State University, USA
  • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 158/2553
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2554 - 2560 กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โรบัสโต บางกอก จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โรบัสโต 2018 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท วัลเลย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไทม์เว็นเจอร์ส จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ปิโตรพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ไพเซส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท โรบัสโต จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอ็ม อโรมิน่า จำกัด
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด