นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสายสุณีย์ คูหากาญจน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
นายสกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน
กรรมการบริหาร
นายวรชาติ เรืองตระกูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชุณห์ โภไคศวรรย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)