นายสกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร วันที่ 24 มีนาคม 2561

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • Master of Business Administration University of Massachusetts, USA
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 267/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บริษัท บีบีจีไอ ยูทิลิตี้ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2559 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ, บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2561- ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท บางจากไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ ธุรกิจเอทานอล, บมจ. บีบีจีไอ