นายพลากร สุวรรณรัฐ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
นายคณิต วัลยะเพ็ชร์
กรรมการอิสระ
นายศิวะ แสงมณี
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายอิสสระ โชติบุรการ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน