นางสาวสุรียส โควสุรัตน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวุฒิพงศ์ นิลผาย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล
นายชุณห์ โภไคศวรรย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
นางสาวณีรนุช คูหากาญจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
นางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์