นายวุฒิพงศ์ นิลผาย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล วันที่ 1 มกราคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทํางาน

2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล มันเส้น และขนส่ง, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2561 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล มันเส้น และขนส่ง, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2559 - 2560 ผู้จัดการโรงงาน, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล