นางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประสานงานภาครัฐ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประสานงานภาครัฐ วันที่ 1 มกราคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์การทํางาน

2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประสานงานภาครัฐ, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2558 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2556 - 2558 ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด