นางสาวสุรียส โควสุรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ