นางสาวสุรียส โควสุรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

ปี 2552 – 2553 :

ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2547 – 2550 :

ปริญญาตรีด้านธุรกิจ, สาขาการเงินและบัญชี, Deakin University Australia

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2565 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2564 - 2564

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 – 2564

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด

ปี 2553 – 2560

รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล

ปี 2550 – 2551

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเค. กรีน อโกรโปรดักส์ จำกัด (โรงสีข้าว)