นายศิวะ แสงมณี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
  • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน วันที่ 9 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทํางาน

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2556 - 2558 ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2558 - 2560 ประธานกรรมการ, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2554 - 2556 กรรมการ, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท บางกอก เรียลเอสเตท โซลูชั่นส์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ, บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท, บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงมหาดไทย
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ, บมจ. ซีฟโก้ 
2559 - 2561 กรรมการสภา, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2558 - 2560 กรรมการสภา, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2557 - 2559 ที่ปรึกษา, บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์