นายสมเกียรติ หัตถโกศล
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
นางสาวสุรียส โควสุรัตน์
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายจีราวัฒน์ พัฒนสมสิทธิ์
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
นายวรชาติ เรืองตระกูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
นายชุณห์ โภไคศวรรย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)