นายวรชาติ เรืองตระกูล

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร วันที่ 21 มกราคม 2564
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 21 มกราคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • Master of Business Administration National University (California), USA
  • บริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทํางาน

2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อุบลไบโอเกษตร จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ, บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทรัพย์ทิพย์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ท็อป นอติคอล สตาร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ที.ไอ.เอ็ม. ชิพ แมเนจเมนท์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ, บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
2560 - 2563 รักษาการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ ฝ่ายกิจการพิเศษ, บมจ. ไทยออยล์
2560 - 2562 ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, บมจ. ไทยออยล์
2556 - 2560 ผู้จัดการ ฝ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม, บมจ. ไทยออยล์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ, บริษัท ท๊อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด