นายชุณห์ โภไคศวรรย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน วันที่ 1 มกราคม 2564

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

  • Master of Science in Financial Engineering Kent State University, USA
  • Bachelor of Science in Business Administration Youngstown State University, USA
  • หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5

ประสบการณ์การทํางาน

2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2561 - 2564 เลขานุการบริษัท, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2560 - 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์, บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล
2556 - 2560 นักวิเคราะห์อาวุโส, บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เพอร์เฟ็ค พลาสแพ็ค จำกัด