นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (Financial Management), Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ. มส.) รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยฯ (นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Advance Management Program, INSEAD Business School, INSEAD Executive Education, ประเทศฝรั่งเศส
 • หลักสูตร Advanced Management Program รุ่น 184, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร GE Global Customer Summit Crotonville

ประสบการณ์การทํางาน

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน ปฏิบัติงานตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2559 - ส.ค. 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2557 - ก.ย. 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)