05 ธ.ค. 2559

วันดินโลก - World Soil Day

วันที่ 5 ธันวาคม พวกเราชาวไทยทราบกันดีว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยังถือเป็นวันพ่อของชาวไทยทุกคน แต่จริงๆแล้ววันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ยังเป็น “วันดินโลก” หรือ World Soil Day อีกด้วย ภายหลังจากการลงมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้งวันดินโลก จากการประชุมขององคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เมื่อวันท่ี 11-15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานใหญ่องคก์ารอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ สืบเนื่องจากการทรงงานอย่างหนักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเก่ียวกับเรื่องดิน และยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเก่ียวกับการพัฒนาท่ีดินมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยพระองค์ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาที่ดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เพื่อพลิกฟื้นผืนดินท่ีเสื่อมโทรมให้กลับมามีสภาพที่ดีข้ึน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้สำหรับปวงชนชาวไทยทุกคน