30 พ.ย. 2559

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

UBBE Group ตระหนักให้พนักงานรู้สิทธิประกันสังคม พร้อมเสริมสร้างรณรงค์การรักษาสุขภาพในโรงงาน

วันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม จ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม นำทีมผู้เชี่ยวชาญสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ประกันสังคม ทั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน พร้อมได้พบแพทย์ชำนาญการและพยาบาล มาแนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคเบื้องตน้แก่พนกังานของ UBBE Group ด้วย ซึ่งประเด็นสิทธิ์ที่พนักงานสนใจมากที่สุด คือ สิทธิประโยชน์ในการคลอดบุตร ซึ่งพนักงานจะได้รับค่าดูแลบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี หากพนักงานต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ พี่หน่อง พี่ตื๋อ 081 955 7770 ได้เลย