04 มิ.ย. 2559

UBE เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ"เกษตรกรต้นแบบ ปลูกมันใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน"

เพื่อสานต่อความเป็นประชารัฐ ในวันที่ 4 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลได้เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ”เกษตรกรต้นแบบ ปลูกมันใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน“ โดยมี อ.โสภิตา สมคิด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สวพ 4 มาเป็นวิทยากร ตามโครงการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรการปลูกมันสำปะหลัง (อุบลโมเดล) 2559/2560