21 ต.ค. 2559

ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลทุกคน ต่างรับทราบด้วยความเศร้าโศกยิ่งนัก

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ และจะขอน้อมนำเอาพระราชดำริของพระองค์มาเป็นแนวทางในการทำงานตามรอยพระยุคลบาทสืบไป  

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล