16 ก.ค. 2563

ยโสธร นวัตกรรมชาวไร่มันอินทรีย์ 6 ดี

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และสวทช. จัดกิจกรรมอบรม นวัตกรรมชาวไร่มันอินทรีย์ 6 ดี พัฒนาชุมชน “ระบบนิเวศดี สุขภาพดี ผลผลิตดี รายได้ดี คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจดี” ขยายผลความรู้สู่ชาวไร่มันอินทรีย์ในพื้นที่ 3 อำเภอในจังหวัดยโสธร เป็นปีที่ 3 จำนวน 80 คน ณ บ้านหนองกบ ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร