20 ม.ค. 2563

โครงการกากมันนำคุณค่าสู่ชุมชน

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล สนับสนุนสารปรับปรุงบำรุงดิน กว่า 2,000 ตัน จากผลพลอยได้กระบวนการผลิตของโรงงาน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งได้ส่งมอบสารปรับปรุงบำรุงดินให้กับหน่วยงานราชการ และเกษตรกรรอบโรงงาน โดยมีนักวิชาการ จาก สวพ. 4 และ สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมแนะนำวิธีการใช้อย่างถูกวิธี เพื่อช่วยให้เกษตรกร ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต : 20 ม.ค. - 20 พ.ค. 63