15 พ.ค. 2563

คนอุบลไบโอไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือเกษตรกรปลาในกระชัง

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “คนอุบลไบโอ ไม่ทิ้งกัน อุดหนุนผู้เลี้ยงปลานิล” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยรับซื้อปลานิล จำนวน 400 กิโลกรัม นำมาให้พนักงานเป็นสวัสดิการประกอบการอาหารในพื้นที่ Safe Zone และส่วนหนึ่งนำมาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว ผลิตโดย กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิต หมู่ 3 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชน