04 พ.ย. 2563

บรรยายพิเศษ "การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในพื้นที่อีสานล่าง 2"

คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมด้านส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี/กรรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล และคุณพธู ทองจุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2" จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย ในโครงการ Talent Mobility ณ ห้องศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 ตึกอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี