01 ธ.ค. 2563

สกสว. คัดเลือก “มันอินทรีย์อุบลโมเดล” เป็นกรณีศึกษาถอดบทเรียน การปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตร

สกสว. ถอดบทเรียนมันสำปะหลังอินทรีย์ “อุบลโมเดล” ในโครงการวิจัยเชิงระบบเพื่อการปฏิรูปและปรับโครงสร้างภาคเกษตรไทย (System Research for Reinventing and Transformation of Agricultural System Project : Reta) โดยมี กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อมูล พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรมันอินทรีย์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เพื่อเสนอแนวทางยกระดับภาคเกษตรเชิงระบบ เชื่อมโยงตลอดซัพพลายเชน