16 มิ.ย. 2563

อธิการบดี ม.อุบลราชธานี เยี่ยมชมโรงงาน

คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ และผู้บริหารกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรในท้องถิ่น สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรม และพบปะศิษย์เก่า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริจาคแอลกอฮอล์ 93% จำนวน 600 ลิตร ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้สำหรับเตรียมพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และใช้สำหรับทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19