25 ก.ค. 2562

อุบลไบโอ จัดพิธีส่งมอบฝายโครงการฝายน้ำล้นห้วยยางให้ชุมชน

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล โดย นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดพิธีส่งมอบ “โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยางคอนกรีต” ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ซึ่งเป็นการปรับปรุงฝายคันดินให้คงทนแข็งแรง มข.2527 ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้าง ภายใต้งบประมาณ 800,000 บาท เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวรพจน์ อุปนิสากร นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพธี พร้อมทั้ง นายอ่อนตา ดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลนาดี และน้องๆ จากโรงเรียนบ้านหนองแปน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้ง ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากว่า 10,000 ตัว และปลูกหญ้าแฝก 5,000 ต้น อีกด้วย