24 ส.ค. 2559

โครงการ “มอบความรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2555”

            เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ได้จัดโครงการ 

        “มอบความรู้ สู่ความยั่งยืน” ในหัวข้อ “ปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตดี เริ่มต้นที่...การใส่ใจ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกมันสำปะหลัง และการดูแลดิน เป็นผู้มอบความรู้ให้กับ สมาชิกเกษตรกร UBE อำเภอนาเยีย และอำเภอสว่างวีระวงศ์ งานนี้มีสมาชิกเกษตรกรฯ ร่วมโครงการฯจำนวนมากกว่า 800 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาดู่ โดยมีนายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดงาน

            วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการมอบความรู้...สู่ความยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งมั่นให้เกษตรกรมีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการปลูกมันสำปะหลังอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกษตรกรมีวิธีการพัฒนา แปลงมันฯ ของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน และมีกระบวนการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไป