24 ส.ค. 2559

เริ่มต้นดี ชีวิตดี....รับปีใหม่ 2558

         ช่วงเวลา 08.00 น.เช้าวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล รวมพลังเครือข่ายคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ลำโดม ทั้งส่วนภาคราชการ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชน และชุมชนในพื้นที่เครือข่าย ซึ่ง ประกอบด้วย ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร / ตำบลแก่งโดม ,ตำบลบุ่งมะแลง,ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ และ ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 200,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนลำโดมใหญ่

         ทางเครือข่ายฯ ได้กำหนดจุด 2 จุด คือ จุดที่ 1 ท่าน้ำหาดทรายทอง บ้านผักหย่า ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร โดยมีนายสุเวช จันทร์จิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนางสาวบุณณดา คูหากาญจน์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และนางสาวกัณฑ์พร กรรณสูต ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบพันธุ์ปลามอบพันธุ์ปลาฯ ให้กับเครือข่ายฯ พร้อมด้วยนายแหลมทอง เอมโอษฐ์ ท่านประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายมนต์ชัย จันทร์ศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ตัวแทนจากผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 เข้าร่วมเป็นพยานกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

         จุดที่ 2 ท่าน้ำวัดบ้านขี้เหล็ก บ้านขี้เหล็ก ต.นาดี อ.นาเยีย โดยมีนายสมหมาย คงนาน กำนันตำบลนาดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนายพันธ์ศักดิ์ กาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ และนายวีระชัย เดชบุญ ผู้จัดการโรงงานก๊าซชีวภาพ เป็นตัวแทนผู้บริหารมอบพันธุ์ปลามอบพันธุ์ปลาฯ ให้กับเครือข่ายฯ

         โครงการอนุรักษ์ลำโดม จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายภาคราชการ ท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำ เสริมสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างคุ้มค่า พร้อมให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรในแหล่งน้ำแบบ “เครือข่าย” อย่างความยั่งยืน