24 ส.ค. 2559

เกษตรกรตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร อบรมโครงการ”ธนาคารท่อนพันธุ์อุบลไบโอ” (ต้นฝน 2557)

         เมื่อวันที่ 17 พ.ค 57 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร เวลา 08.00–12.00 น. กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จัดอบรมโครงการ”ธนาคารท่อนพันธุ์อุบลไบโอ” (ต้นฝน 2557) โดยมีนายสุทธิพงศ์ แสนทวีสุข นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรม ในหัวข้อ “ปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตดี เริ่มต้นที่...การใส่ใจ” โดยมีวิทยากร ผศ.ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         โครงการ “ธนาคารท่อนพันธุ์อุบลไบโอ” ต้นฝน ปี 2557 สนับสนุนท่อนพันธุ์คุณภาพ พันธุ์ห้วยบง 80 จำนวน 84,000 ลำ สำหรับสมาชิกเกษตรกร UBE เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จำนวน 60 ราย เพื่อพร้อมปลูกมันต้นฝนปีนี้ (มันต้นฝนตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม / มันปลายฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน ) โครงการธนาคารท่อนพันธุ์อุบลไบโอ เป็นหนึ่ง ในกิจกรรมตามหลักของโครงการ ” อุบลโมเดล” เพื่อเป็นการสร้างแปลงท่อนพันธุ์บริสุทธิ์ สำหรับสมาชิกเกษตรกร UBE สามารถต่อยอดการปลูกมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน และสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอุบลราชธานีต่อไป