24 ส.ค. 2559

อุบลไบโอ’ เปิดบ้านต้อนรับ นศ. ราชภัฎอุบลฯ ขอศึกษาดูงาน

    วันที่ 7 มีนาคม 2555 กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 70 คน และอาจารย์ประจำสาขา 2 คน โดย ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรแก่นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้ นศ. เข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป ซึ่งทางโรงงานของเป็นโรงงานที่มีคุณภาพ มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนอาชีวอนามัยที่ดี ทั้งนี้ได้ นายพิพัฒน์ อมรสิน วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด เข้าต้อนรับ พร้อมให้คำแนะนำ แก่น้องๆ สำหรับนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป