24 ส.ค. 2559

อุบลไบโอเอทานอล’ จับมือกรมโรงงานอุตสาหกรรม(MOU) ร่วมโครงการ CSR – DIW

        บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม กลุ่ม CSR – DIW 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างยั่งยืน เป็นไปตาม มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work : CSR – DIW ) ที่ทางกรมโรงงานได้กำหนดขึ้น ซึ่งยังสามารถพัฒนาโรงงานสู่มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ หรือ ISO 26000 – Social Responsibility ต่อไป โดยนางสาวอัจฉรา ผการัตน์ หัวหน้าแผนกกิจกรรมพิเศษ เป็นตัวแทนเข้าร่วม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556