24 ส.ค. 2559

นักธุรกิจไทย – ลาว เยี่ยมชมโรงเอทานอล UBE

          เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 คณะเยี่ยมชมนักธุรกิจชาวไทย – ลาว นำโดย นายสฤษดิ์ ประดับศรี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เข้าเยี่ยมชมศึกษากระบวนการผลิตเอทานอล และศึกษาข้อมูลการปลูกมันสำปะหลัง ของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เพื่อนำไปวางแผนการผลิตวัตถุดิบมันสำปะหลัง เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงาน และตลาดรับซื้อ โดย น.ส. ศิริลักษณ์ สอนอาจ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ต้อนรับ ณ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี