18 พ.ย. 2564

UBE ลงนาม MOU วว. นำผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมเกษตร และอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน BCG โมเดล


คุณเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสุรียส โควสุรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นายวุฒิพงศ์ นิลผาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอทานอล บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) - UBE ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. พร้อมทั้งผู้บริหาร และนักวิจัย วว. ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์สู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ขับเคลื่อน BCG โมเดล